Library
My library

+ Add to library

Profile

Posiadacz licencji biznesowej na oprogramowanie Dr.Web

Posiadaczem licencji biznesowej na oprogramowanie Dr.Web jest posiadający zdolność prawną i prawomocny posiadacz oprogramowania Dr.Web, którego nazwisko lub nazwa zostały podane podczas rejestracji licencji.

 1. Nie ma przy tym znaczenia, czy posiadacz uiścił opłatę za licencję, czy tylko wprowadził swoje dane podczas rejestracji. Uiszczenie opłaty nie jest jedną z przesłanek legalności licencji; płatności dokonać może osoba trzecia. Na podstawie niniejszego postanowienia posiadacz nie musi podawać swoich danych osobowych podczas rejestracji. Rejestracja nie ma wpływu na stan prawny posiadacza (z wyjątkiem małoletnich poniżej 14 roku życia).
 2. W przypadku gdy oprogramowanie Dr.Web przekazywane jest innej osobie jako darowizna, posiadaczem jest osoba je otrzymująca.
 3. Jeśli opłatę za oprogramowanie uiszcza osoba trzecia (ale nie w ramach darowizny), za posiadacza uważana jest osoba, której nazwisko lub nazwę podano podczas rejestracji.
 4. Rodzice (opiekunowie) mogą zakupić licencję w imieniu małoletnich.
  • Po ukończeniu 18 roku życia małoletni stają się jej posiadaczami.
  • Małoletni, którzy ukończyli lat 14, ale nie ukończyli lat 18, mogą być posiadaczami licencji jedynie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
  • Małoletnich, którzy nie ukończyli lat 14, uważa się za posiadaczy tylko wtedy, gdy rodzice lub opiekunowie podali ich dane podczas rejestracji.
 5. Osoba ubezwłasnowolniona może zakupić licencję osobiście lub poprzez osobę trzecią.

  W takim przypadku posiadaczem licencji jest osoba, na rzecz której została ona zakupiona, lecz jedynie za pisemną zgodą kuratora osoby ubezwłasnowolnionej.

 6. Zapis testamentowy licencji

  W przypadku zapisu licencji w testamencie przechodzi ona na zapisobiorcę. Kontaktując się z pomocą techniczną w celu zmiany danych posiadacza licencji należy przedstawić stwierdzenie nabycia spadku sporządzone przez notariusza w miejscu otwarcia spadku.

 7. Przeniesienie licencji między osobami prawnymi.

  Przeniesienie praw do korzystania z oprogramowania Dr.Web (licencja) z jednego podmiotu na inny jest możliwe jedynie w następujących wypadkach.

  1. Reorganizacja osoby prawnej mająca na celu przeniesienie licencji w toku fuzji, przejęcia, podziału, wyodrębnienia lub restrukturyzacji tego podmiotu.
   W przypadku fuzji prawa i obowiązki (w tym licencje) obu stron przechodzą na nowo utworzoną osobę prawną zgodnie z zaświadczeniem o fuzji.
   W przypadku przejęcia jednego podmiotu przez drugi prawa i obowiązki (w tym licencje) przechodzą z podmiotu przejętego na podmiot przejmujący zgodnie z zaświadczeniem o przejęciu.
   W przypadku podziału prawa i obowiązki (w tym licencje) podmiotu dzielonego przechodzą na nowo utworzone osoby prawne zgodnie z bilansem podziału.
   W przypadku wyodrębnienia jednej lub więcej osób prawnych z innego podmiotu każda z nich nabywa prawa i obowiązki (w tym licencje) podmiotu reorganizowanego zgodnie z bilansem podziału.
   W przypadku zmiany formy prawnej podmiotu nowo utworzona osoba prawna nabywa prawa i obowiązki (w tym licencje) podmiotu reorganizowanego zgodnie z odpowiednim zaświadczeniem wystawionym w związku ze zmianą.
   Bilanse i zaświadczenia dotyczące dowolnego rodzaju reorganizacji wymienionego powyżej muszą zawierać postanowienie dotyczące przejścia wszystkich zobowiązań (w tym licencji) podmiotu reorganizowanego w stosunku do jego wierzycieli i dłużników.

  2. Podmiot przenoszący swoje prawa i obowiązki musi uzyskać pisemną zgodę firmy Doctor Web na dystrybucję licencji poprzez zawarcie umów sublicencyjnych.

   We wszystkich innych przypadkach przeniesienie licencji między osobami prawnymi jest niedopuszczalne.

   W przypadku reorganizacji podmiotu w drodze fuzji, przejęcia, podziału, wyodrębnienia lub zmiany formy prawnej poprzedni posiadacz licencji nie będzie mógł już z niej korzystać, gdyż licencja zostanie przeniesiona na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lub bilansu.